[台語] <名偵探皮卡丘>台語惡搞版預告 台語文字幕
iōng Tâi-gí phah jī tsin tshù-bī,guá kám-kak ū tsi̍t-tiám-á khì hōo tiâu tio̍h--ah
用台語拍字真趣味,我感覺有一點仔去予牢著啊w
打台語字幕好好玩,我有點玩上癮了w依據左圖+我的耳朵寫出的CV表:
廣播(CV: 穆宣名)
伯伯(CV: 紐凱暘)
提姆(CV: 汪世瑋)
皮卡丘(CV: 江志倫)
女孩(CV: 穆宣名)
胖丁(CV: 林沛笭)
噴火龍(CV: 徐偉翔)
鳴人(?)(CV: 連思宇)
小智(?)(CV: 汪世瑋)

_
純粹台文字版本

廣播:檸檬市歡迎逐家光臨。慶祝人類佮 POKEMON 和平鬥陣,歡喜過日子。
_
伯伯:提姆,恁爸爸是這个所在的傳奇。你若會當像恁爸爸仝款 ……
提姆:莫鬧阿啦!
伯伯:我記得真清楚,你細漢時想欲做 POKEMON 的訓練家 ……
提姆:著,猶毋過彼是無可能兮­。
_
提姆:啥物人,緊共我出來!阿若無我欲喝救人喔!
皮卡丘:拜託咧,遮爾無膽。我知,你聽無我咧講三小朋友。請共武器「放下」。若無,我會電甲你欲叫,嘛叫袂出來。
提姆:你 ... ... 你會曉講話?
皮卡丘:哎喲!你聽有我咧講啥貨喔?借問一下敢有人講過你的聲像小智?
提姆:你恬恬!
皮卡丘:你提一个冠軍好無?
_
皮卡丘:逐家佮我講話攏聽著皮卡皮卡爾爾。
提姆:你聽有伊咧講啥,著無?
皮卡丘:皮卡皮卡。
女孩:哎喲──皮卡皮卡皮卡,你哪會遮古錐。
皮卡丘:你嘛是辣台妹啊,頑童的歌我有聽。
提姆:按呢傷譀阿啦!我無需要 POKEMON,著按呢!
皮卡丘:阿若世界第一等的偵探咧?
_
皮卡丘:你若想欲得著聯盟冠軍 … … 毋是,是揣著恁爸爸,我著是你的王牌。共蹽落去。就你佮我。
_
胖丁:看啥潲!
鳴人(?):捲螺丸!
_
皮卡丘:有一種神奇的力量佮咱兩个鬥做伙。彼个力量叫做希望 望 望
_
皮卡丘:我歹話講在先,你上好莫共我佯生,知無?
提姆:講了好。
皮卡丘:你到底知影啥物?好,ライター?番仔火?劉文聰?捒開?劉文聰共我捒去邊仔叫我去買番仔火?
提姆:伊是叫你去邊仔歇喘啦
皮卡丘:叫我去邊仔歇喘?!啊好啊!恁爸接蹔袂牢啊!是你逼我做 BAT MAN 的,小丑。
提姆:欸,這普遍級的呢!
皮卡丘:夭壽,這下變 SPIDERMAN 啊。
_
噴火龍:皮卡丘好食無?
_
小智(?):兩千空十九年,皮卡丘,著決定是你啊!台羅拼音、台文字、華語翻譯並列版本
 
廣播
 

lê-bóng tshī huan-gîng ta̍k-ke kong-lîm
檸檬市  歡迎逐家光臨
檸檬市  歡迎大家光臨
 
khìng-tsiok jîn-luī kah POKEMON hô-pîng tàu-tīn
慶祝人類佮 POKEMON 和平鬥陣
慶祝人類與 POKEMON 和平相處
 
huann-hí kuè ji̍t-tsí
歡喜過日子
快樂過日子

_
 

伯伯

提姆 lín pah-pah sī tsit-ê sóo-tsāi ê thuân-kî
提姆 恁爸爸是這个所在的傳奇
提姆 你爸爸是這個地方的傳奇
 
lí nā ē-tàng tshiūnn lín pah-pah kâng-khuán
你若會當像恁爸爸仝款
你要是能像你爸爸一樣
 
提姆

mài nāu--a--lah
莫鬧阿啦
別鬧了啦

伯伯

guá kì-tit tsin tshing-tshó
我記得真清楚
我記得很清楚
 
lí sè-hàn sî siūnn-beh tsò POKEMON ê hùn-liān ka
你細漢時想欲做 POKEMON 的訓練家
你小時候想要當 POKEMON 訓練家

提姆

tio̍h iáu-m̄-koh he sī bô-khó-lîng--ê
著 猶毋過彼是無可能兮
對 但那是不可能的

_

提姆

siánn-mih lâng
啥物人
什麼人
 
kín kā guá tshut-lâi
緊共我出來
快給我出來
 
a-nā-bô guá beh huah kiù-lâng--ooh
阿若無我欲喝救人喔
不然我要喊救人了喔


皮卡丘
 

pài-thok--leh tsiah-nī bô tánn
拜託咧   遮爾無膽
拜託   這麼沒膽
 
guá tsai lí thiann-bô guá leh kóng 三小朋友
我知  你聽無我咧講三小朋友
我知道 你聽不懂我在說什麼鬼
 
tshiánn kā 武器放下
請共武器放下
請把武器放下
 
nā-bô guá ē tiān kah lí beh kiò mā kiò bē tshut-lâi
若無 我會電甲你欲叫   嘛叫袂出來
不然 我會電到你要叫   也叫不出來

提姆


lí ... ... lí ê-hiáu kóng-uē?
... ... 你會曉講話?
... ... 你會說話?

 
皮卡丘

aih--iō lí thiann ū guá leh kóng siánn-huè--ooh
哎喲 你聽有我咧講啥貨喔
哎呦 你聽得懂我在說什麼
 
tsioh-mn̄g--tsi̍t-ē kám-ū lâng kóng kuè lí ê siann tshiūnn 小智
借問一下敢有人講過你的聲像小智
請問有沒有人說過你的聲音像小智

提姆

lí tiām-tiām
你恬恬
你閉嘴
 
皮卡丘

lí the̍h tsi̍t-ê kuan-kun hó-bô
你提一个冠軍好無
你拿一次冠軍好不好
 
_
 
皮卡丘

ta̍k-ke kah guá kóng-uē lóng thiann tio̍h phî-khá-phî-khá niā-niā
逐家佮我講話攏聽著皮卡皮卡爾爾
大家跟我講話都只聽到皮卡皮卡
 
提姆

lí thiann ū i leh kóng siannh tio̍h-bô
你聽有伊咧講啥   著無
你聽得懂他說什麼   對吧
 
皮卡丘

phî-khá-phî-khá
皮卡皮卡
皮卡皮卡
 
女孩

aih-iō phî-khá-phî-khá-phî-khá lí ná-ē tsiah kóo-tsui
哎喲 皮卡皮卡皮卡   你哪會遮古錐
哎呦 皮卡皮卡皮卡   你怎麼這麼可愛
 
皮卡丘

lí mā sī 辣台妹--ah 頑童 ê kua guá ū tshiann
你嘛是辣台妹啊 頑童的歌我有聽
妳也是辣台妹阿 頑童的歌
 
提姆
 

án-ne siunn-hàm--a--lah
按呢傷譀阿啦
這太扯了啦
 
guá bô su-iàu POKEMON tio̍h án-ne
我無需要 POKEMON  著按呢
我不需要 POKEMON  就這樣
 
皮卡丘

a--nā sè-kài tē-it-tíng ê 偵探--leh
阿若世界第一等的偵探咧
那世界第一的偵探呢
 
_
 
皮卡丘

lí nā siūnn-beh tit-tio̍h 聯盟冠軍
你若想欲得著聯盟冠軍
你如果想得到聯盟冠軍
 
m̄ sī sī tshuē-tio̍h lín pah-pah
毋是 是揣著恁爸爸
不是 是找到你爸爸
 
guá tio̍h sī lí ê ông-pâi
我著是你的王牌
我就是你的王牌
 
kā liâu--lo̍h-khì
共蹽落去
幹到底
 
tō lí kah guá
就你佮我
就你跟我

_
 
胖丁

khuànn siánn siâu
看啥潲
看什麼
 
鳴人(?)

kńg-lê-uân
捲螺丸
螺旋丸
 
_
 
皮卡丘


ū tsi̍t-tsióng sîn-kî ê lik-liōng kah lán nn̄g-ê tàu-tsò-hué
有一種神奇的力量佮咱兩个鬥做伙
有一種神奇的力量把我們倆湊在一塊
 
he ê lik-liōng kiò-tsò hi-bāng bāng bāng
彼个力量叫做希望
那個力量叫做希望

_
 
皮卡丘


guá pháinn-uē kóng tsāi sing lí siōng hó mài kah guá tìnn-tshinn tsai-bô
我歹話講在先     你上好莫共我佯生    知無
我醜話說在前頭    你最好別給我裝傻    知道嗎

提姆


kóng liáu hó
講了好
說得好

皮卡丘


lí tàu-té tsai-iánn siánn-mih
你到底知影啥物
你到底知道什麼
 
 lài-tah huan-á-hué
好 ライター 番仔火
好 打火機 火柴
 
Lâu Bûn-Tshong sak-khui
劉文聰   捒開
劉文聰   推開
 
Lâu Bûn-Tshong kā guá sak-khì pinn--á kiò guá khì bé huan-á-hué
劉文聰共我捒去邊仔叫我去買番仔火?
劉文聰把我推到旁邊叫我買火柴?

提姆


i sī kiò lí khì pinn--á hioh-tshuán--lah
伊是叫你去邊仔歇喘啦
他是叫你閃到旁邊休息啦

皮卡丘


kiò guá khì pinn--á hioh-tshuán?!
叫我去邊仔歇喘?!
叫我閃到旁邊休息?!
 
ah--hó--ah lín-pē tsih-tsàm--bē-tiâu--ah
啊好啊 恁爸接蹔袂牢啊
好啊  我受不了了
 
sī lí pik guá tsò BAT MAN ê 小丑
是你逼我做 BAT MAN 的 小丑
是你逼我做 BAT MAN 的 小丑

提姆

eh tse 普遍級 ê--neh
欸 這普遍級的呢
欸 這普遍級的耶

皮卡丘

iáu-siū 這下變 SPIDERMAN --ah
夭壽  這下變 SPIDERMAN
夭壽  這下變 SPIDERMAN
 
_
 

噴火龍

皮卡丘 hó-tsia̍h-bô
皮卡丘好食無
皮卡丘好吃嗎

_

 
小智(?)

nn̄g-tshing-khòng-tsa̍p-káu nî
兩千空十九年
二零一九年
 
皮卡丘 tio̍h kuat-tīng sī lí--ah
皮卡丘 著決定是你啊
皮卡丘 就決定是你了